„SZÉP MAGYAR BESZÉD, HELYES KIEJTÉS” VERSENY 2021. április 23.

„SZÉP MAGYAR BESZÉD, HELYES KIEJTÉS” VERSENY 2021. április 23.
04/23

2021. április 23.

online

04/23

2021. április 23. -

online


A verseny időpontja: 2021. április 23., 10.00
Helyszíne: Teams (online)
Jelentkezési határidő: 2021. április 21.
Jelentkezés: bona.judit@btk.elte.hu

A versenyre az ELTE bármely karának hallgatói jelentkezhetnek.

A verseny helyezettjei könyvjutalomban részesülnek, valamint a legjobbak képviselhetik az ELTE-t a pedagógusjelöltek Kazinczyról elnevezett szép magyar beszéd versenyének Kárpát-medencei döntőjén 2021 májusában.

Versenyfeltételek

A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másikat a verseny napján kapják meg, s 20 perc felkészülési idő után olvassák fel.

Szempontok a felkészüléshez (a zsűri ennek alapján értékeli a felolvasást)

Egy szöveg helyes interpretációja mindig tükrözi a szöveg megértését, és egyben elősegíti, hogy a hallgató is biztosan megértse azt. Felolvasáskor alapkövetel-mény, hogy az olvasás az élőbeszéd hangzására hasonlítson, ne legyen mesterkélt, a felolvasó ne változtassa meg természetes hangfekvését. Mindig tartsuk szem előtt azt is, hogy egy szöveg interpretálásakor soha nem a felolvasó hangjának kell megszólalnia, hanem a szövegnek magának.

A helyes meghangosításhoz elengedhetetlenek az alább felsorolt követelmények:

  • a felolvasott szöveg értése és megértetése;
  • hibátlan olvasás;
  • tiszta artikuláció, azaz a beszédhangok helyes képzése;
  • a szövegnek megfelelő hangvétel;
  • az adott körülmények között megfelelő hangerő;
  • a szöveg kívánt tagolása beszédszakaszokra, megnyilatkozásokra, szövegegy-ségekre, tekintettel a közléstartalomra és a grammatikai szerkesztettségre;
  • jó légzéstechnika;
  • a kiejtési szabályok megtartása, a hangkapcsolatok helyes ejtése;
  • a szupraszegmentális eszközök (hangsúlyozás, beszéddallam, szünet, tempó, ritmus, hangszínezet, hangerő stb.) adekvát alkalmazása;
  • a közismert idegen szavak, nevek helyes ejtése.