Elhunyt Bolla Kálmán

Elhunyt Bolla Kálmán
07/12 - 09/26

2021. július 12.

07/12 - 09/26

2021. július 12. - 2021. szeptember 26.


2021. július 12-én, életének 92. évében, elhunyt Bolla Kálmán nyelvész, nemzetközi hírű fonetikus, az MTA doktora, az ELTE egykori diákja, majd tanára, tanszékvezető professzora és dékánhelyettese.

Bolla Kálmán 1964-ben Molnár Józseffel együtt a kari Nyelvi és fonetikai laboratórium megszervezésére kapott megbízást. 1968–1969-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karának a dékánhelyettese volt. 1986-tól 1995-ig az ELTE BTK Fonetikai Tanszékének volt a vezetője; 1988-ban egyetemi tanárnak nevezték ki. 2000. szeptember 1-én nyugdíjba vonult.

Több (mai szóval) projekt elindítója és lelke volt, mind a szaktudomány, mind a tudományos ismeretterjesztés és a tudományos közélet területén. 1978-ban elindította a Magyar Fonetikai Füzetek kiadványsorozatot, majd 1988-ban az Egyetemi Fonetikai Füzetek sorozatot. Az ő nevéhez fűződik a Hetvenes Évek Magyar Nyelvészei, illetve a Magyar Nyelvész Pályaképek és Önvallomások című kiadványsorozat elindítása és szerkesztése 1994-től. 1991-ben ő indította útjára az Egyetemi Anyanyelvi Napok rendezvénysorozatot az ELTE-n. Kidolgozta és elindította 1994-ben a Beszéd- és hangtan önálló oktatási programot.

Az artikulációs és akusztikai fonetika kutatójaként nemzetközileg is elismert eredményeket ért el. Elkészítette az orosz és a magyar mellett az angol és az amerikai angol beszédhangok atlaszát, társszerzőként pedig részt vett a lengyel és a német fonetikai atlasz megszerkesztésében is. Mind a magyar, mind az orosz beszéd mesterséges előállítására vonatkozóan úttörő kutatásokat végzett, és jelentős eredményeket ért el a beszéd szupraszegmentális jellemzőinek a kutatásában. Több egyetemi jegyzet, tankönyv és oktatási segédanyag szerzője. Az internet előtti korszakban sok haszonnal forgatták a szakma képviselői a munkája nyomán elkészült A magyar hangtan válogatott bibliográfiája 1970-ig (Molnár Józseffel közösen, Budapest, 1977) című, majd az 1971 és 1995 között megjelent anyag bemutatásával kiegészített (Budapest, 1996.) bibliográfiai gyűjteményt.

Bolla Kálmán a magyar fonetika iskolateremtő egyénisége volt. A tudományterület elismert kutatója és oktatója, az ő munkássága nyomán jöttek létre a mai magyarországi fonetikai kutatóműhelyek, amelyeknek a műszeres kialakításában, akárcsak a kutatók kinevelésében jelentékeny szerepet vállalt. Elsőként alkalmazta hazánkban és tanította meg hallgatóinak a számítógépes beszédelemzés vívmányait, módszereit. Nyugdíjazása után is tevékeny maradt, és megtanulta az internetes alkalmazások kezelését. Saját honlapján (http://www.bollakalman.hu/) közzétette szakmai élete minden fontos momentumát, eredményét. Emlékét az itt olvasható különféle írások, fényképek, és mi, egykori tanítványai, kollégái is megőrizzük.